Driftoptimering och energibesparing - Kungsör

Vi försöker ständigt utveckla våra fastigheter för att öka trivseln för våra hyresgäster. Samtidigt försöker vi optimera våra fastigheter ur ett miljöperspektiv.

Som ett led i detta påbörjar vi nu renoveringsarbeten avseende värmesystemet i Kungsör. Renoveringar på Kaplanen 11 kommer att påbörjas redan nu i höst.

Arbetena kommer att pågå i ca 3-4 veckor och kommer att omfatta:
- Byte av radiatorventiler och termostater i samtliga lägenheter.
- Byte av differenstryckventiler.
- Byte av cirkulationspump.
- Byte av ventiler på KV-/VV-ledningar i källare.
- Genomgång och effektivisering av fjärrvärmesystem.

Under nästkommande år fortsätter vi med motsvarande arbeten på Tessin 7.

Får våra hyresgäster kommer detta innebära en jämnare temperatur i lägenheterna.
För oss som fastighetsägare innebär detta nöjdare hyresgäster och framförallt stora besparingar av uppvärmningskostnader. Detta i sin tur bidrar till minskad klimatpåverkan.

Frågor från boende avseende arbetet tas med vår underentreprenör Aquadus VVS:
016-17 01 85

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter